Etiksyn

Etiksyn från R-Företagen                Etiksyn R-företagen

Inledning
”R-Företagen är ett nätverk för dem som vill förena sina affärer med etik” Att vara ett R-företag, en ansluten partner och en del i nätverket, innebär att man arbetar aktivt med att säkerställa att de affärer som görs – som ett vinstdrivande bolag – och sättet att leda företaget, alltid är förenligt med tydliga etiska krav och grundsatser. Den som vunnit partnerskap i R-företagen har kvalificerat sig som ett företag eller en organisation vilken värnar etiken och bygger allt sitt handlande på en solid värdegrund där ärlighet, sanning och trovärdighet är viktiga byggstenar. Alla anslutna partners kännetecknas av ord som oförvitlighet, pålitlighet och redbarhet.

Lönsamt med en bra etiksyn
Vår verksamhet som R-Företag bygger på övertygelsen att företag som förbereder sig på och arbetar aktivt med etikfrågorna som en del av sin verksamhet är framtidens vinnare. Det finns flera skäl till detta. Ett är att etik är lönsamt, i dubbel mening. Den som uppträder etiskt föredömligt vinner anseende och stärker sin ställning på marknaden. Ett varumärke förknippat med etisk trovärdighet och tillförlitlighet attraherar kunder. Det står för något gott och pålitligt. Samtidigt är etik lönsamt i den meningen att det förebygger oetiskt uppträdande med de skadeverkningar detta har. Den som uppträder oetiskt förlorar förtroende och därmed kunder och uppdragsgivare.

Din Etiksyn har egenvärde
All affärsverksamhet bygger på förtroende, att man kan lita på den man gör en överenskommelse med, vare sig det gäller ett köp, ett träffat avtal eller en muntlig uppgörelse. Det handlar om att kunna lita på varandra, men också om ett gott bemötande, hänsyn, omtanke och respekt. Etik handlar både om att inte göra fel och att göra rätt, dvs. att vara en förebild för andra. R-Företagens utgångspunkt är dock inte enbart att värna etiken därför att det lönar sig. I själva verket är detta sekundärt. Vi slår vakt kring de etiska frågorna därför att vi tror på värdet att stå för det som är rätt och riktigt. Vi vill inte att människor eller företag och organisationer vi samarbetar med ska känna sig lurade. Vi vill göra rätt för oss. Det innebär att det i praktiken kan finnas situationer där vi menar att man som ansvarig affärsman eller ledare för ett företag bör dra sig ur, även om det kunde vara lönsamt att stanna kvar. Det finns bevisligen affärer som kan vara ekonomiskt förmånliga men samtidigt betänkliga ur etisk synpunkt. Det räcker kanske med att det finns en risk att någon skulle kunna beskylla oss – med rätt eller fel – för att uppträda omoraliskt, för att vi ska avstå från affären i fråga. Skälet till att vi värnar etiken är att vi tror på det rätta. Etiken har ett egenvärde för oss; att göra rätt är viktigare än att vara lönsam och göra vinst. Samtidigt är det förstås så att det kan finnas saker som omgivningen kan tänkas kritisera men som ändå kan vara rätta och riktiga ur etiskt synpunkt. Om det händer oss, så ska vi stå på oss och visa att vi har rätt. Vi ska inte vara vindflöjlar som bara följer opinionen. Det är våra övertygelser som ska leda oss. Och dem måste vi våga stå upp för och ta en strid för de om det behövs. Denna hållning är en del i R-företagens ansvarstagande för samhällsutvecklingen.

Etiksynen och lagen
Nu kan någon fråga: behövs verkligen etiska regler? Räcker det inte med att följa lagen för att göra rätt? Svaret är att det finns många situationer där lagen inte ger tillräcklig vägledning. Det finns situationer där en handling som inte är direkt olaglig ändå kan vara etiskt tveksam, kanske rentav förkastlig. Det kan t.ex. ha att göra med hur man handskas med viss information, med kunskap som man har. Kanske är det inte olagligt att berätta vissa saker, men det är kanske moraliskt otillåtet. Även det omvända förhållandet gäller. Det kan finnas saker som man kanske etiskt sätt borde informera om, även om det inte är illegalt att tiga. Den som intresserar sig för att värna ett etiskt förhållningssätt är inte bara intresserad av att hålla lagen. Man ställer kraven lite högre. Kanske handlar det om att göra gott för miljön, för sina anställda, för samhället i stort. Det handlar om att stå för något mer, något som man kan vara stolt över. Att bara följa lagen är inget man får beröm för. Det är bara självklart att man alltid ska handla lagligt. R-Företagens etikpolicy är exempel just på handlingar som inte är påbjudna i lagen, men som vi ändå tycker att ett etiskt ansvarigt handlande är förknippat med.

Etiksyn kräver eftertanke
Att handla etiskt betyder att man behöver tänka och planera. Man behöver därför ta tid att reflektera över konsekvenserna av sina handlingar, både sina egna och de som ens företag är involverade i. Man måste undersöka om de handlingar man planerar stämmer med de regler man ställt upp. Man måste fråga är detta rätt och riktigt? Är det här något som jag och mitt företag kan vara stolt över? Eller riskerar vi att få stå där med skammen? Kommer man att kritisera oss och vad vi företar oss? Och det finns också situationer som kan vara legalt otillåtna men som ändå är etiskt påbjudna. Sådana som vi brukar förknippa med vad som kallas civilkurage och ibland rentav civil olydnad, situationer som man kan hamna i. Om man antagit en etikpolicy måste man fråga om det finns verksamhetsområden som inte omfattas av policyn. Man behöver överväga om kulturen i företaget är sådan att medarbetare som kanske ibland upplever etisk tveksamhet i vissa situationer, faktiskt har en chans att stå upp för sina tvivel. Hur ser belöningssystemen ut och finns det sanktioner man kan ta till i den händelse något går fel. Dessa och liknande frågor behöver man överväga.

Etik är ingen garanti
Etik är inte en garanti för att företag och organisationer alltid uppträder etiskt. Det finns anställda som ibland gör fel, chefer som begår misstag, ledningar som förleds att handla oansvarigt. R-Företagen har ingen naiv syn på etiken. Den skall uppfattas som ett förhållningssätt, en inställning, och vi vet att man aldrig kan skapa absolut säkerhet mot defekter och brister i den mänskliga karaktären. Däremot kan man försöka skydda sig så långt det går genom att skapa effektiva system som säkerställer att man gjort allt för att verkligen leva upp till de etiska kraven. Exakt vad det innebär kan variera från företag till företag. Det beror också på ambitionsnivå, hur noggrann eller etiskt kvalificerad man önskar vara. Vi vill som partnerföretag i R-Företagen leva upp till vissa krav. Dessa finns upptagna i R-företagens egen värdegrund och utgörs av en särskild etikpolicy. Vi anser att varje företag bör sträva efter att forma sin egen kultur och bygga upp sin egen etiska värdegrund. Då skapas de bästa förutsättningarna för att ledning, chefer och medarbetare verkligen är beredda att leva upp till kraven. En egen unik värdegrund är det bästa sättet att skapa trovärdighet. Med en sådan ökar möjligheterna att övertyga kunder och uppdragsgivare om den egna seriositeten.

Etik och företagskultur
Till sist några ord om vad vi menar med ordet etik och företagskultur. Det kan definieras som en systematisk uppfattning om vilka handlingar som är rätta respektive orätta. Ofta förknippas etiskt tänkande med enskilda människor. Men företag kan också ha en etik, en tydlig framställning av vilka handlingar som anses otillåtna eller som betraktas som eftersträvansvärda, goda och rätta. Etiken utgår från de värderingar som ligger till grund för verksamheten och som bestämmer innehållet i ord som gott och rätt. Värden bestämmer sättet att driva verksamheten, organisera arbetet, bemöta kunder och medarbetare. Dessa värden kan vara klara och tydliga och kända av alla. Eller de kan vara latenta och motsägelsefulla. Men det är värden som bestämmer vilka handlingar som utförs och hur de berättigas. Ett företags kultur består av de värden som tillsammans utgör grund för företagets agerande utåt mot kunder och andra intressenter, samt de handlingar och attityder som chefer och medarbetare utför och uppvisar mot varandra. Företagskulturen kommer alltså till uttryck i hur företaget handlar i sitt agerande på marknaden. Men företagskulturen återspeglas också i det klimat som råder på arbetsplatsen. Därför är ett företagets etik nära förknippad med de anställdas hälsa. I företag som värnar etik trivs medarbetare och chefer och håller sig friska.

Taget från R-Företagens etiksyn